Algemeen nut beogende instelling

 

 

Naam vereniging

Vereniging Gild Fryske Mounders

 

RSIN/fiscaal nummer

8060 14 933

 

Rekeningnummer

NL 87 RABO 0117 8061 53

 

Contact gegevens

H. Vlasma, secretaris

Meinsmawei 6
9143 DM NES

Bestuurssamenstelling

Voorzitter F. Bloem
Secretaris H. Vlasma
Penningmeester J. Rozenga
Opleidingen R.J. Nauta
Bestuurslid F. van Onna

 

Beleidsplan

Voortzetting van het huidige beleid. Echter, omdat het ledenbestand aan het vergrijzen is hebben we een jeugdbeleid gedefinieerd waarvan de uitvoering in het beginstadium verkeert, we hebben voldoende vertrouwen in de toekomst om meer jongere vrijwillige molenaars op te leiden. Ook zijn we bezig met het vernieuwen van het lesmateriaal dat op sommige punten relatief oud is.

Aandacht zal ook uitgaan naar het werktuig: de leerlingen ervan overtuigen dat een molen een stuk cultureel erfgoed is en niet alleen een leuk speeltje.

 

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden van bestuur en leden worden op vrijwillige basis uitgevoerd; bestuursleden ontvangen in enkele gevallen een reiskostenvergoeding i.v.m. bestuurlijke activiteiten.

 

Doelstelling

Het bewaren, verdiepen en verbreiden van de kennis en de bekwaamheden, vereist voor het op verantwoorde wijze beheren en exploiteren van een windmolen bij een zo groot aantal molenaars-uit-liefhebberij, dat voldoende mankracht beschikbaar is om alle in goede staat verkerende windmolens in de provincie Friesland regelmatig in bedrijf te houden en het ambacht van weleer ermee uit te oefenen, teneinde op deze wijze een bijdrage te leveren aan het behoud van bedoelde windmolens. Hiervoor hebben we een gepaste opleiding van ongeveer twee jaar.

 

Verslag uitgeoefende activiteiten

Sinds de oprichting van het Gild Fryske Mounders zijn er veel leerling molenaars geslaagd voor het examen molenaar. De examens worden afgenomen door de leermeester van de leerling in aanwezigheid van twee onafhankelijke door het bestuur aangewezen gecommitteerden.

Jaarlijks wordt een excursie georganiseerd met als doel de leerlingen kennis te laten maken met molentypes die niet in Fryslân aanwezig zijn.

Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd waar naast het huishoudelijke deel voldoende ruimte is voor de uitwisseling van kennis, kunde en ervaringen. Na de pauze is er een spreker uitgenodigd die een inleiding houdt over een onderwerp dat een directe relatie met molens heeft.

In de maand juni worden er twee zo genaamde avondexcursies gehouden, op beide avonden kunnen twee niet te ver van elkaar liggende molens worden bezocht.

Jaarlijks in de maand maart organiseren we een Friese molenaarsdag. Op die dag zijn dan een vijftal molens die bij elkaar in de buurt staan open voor collega molenaars; deze dag wordt door veel molenaars –ook van buiten Fryslân- bezocht.

De 2e  zaterdag in september staat bekend als De Friese Molendag. Een 80 tal molens staan deze dag in het bijzonder open voor het publiek; dit naast de reguliere openingstijden, die meestal vallen op de zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur.

Samen met stichting De Fryske Mole wordt het kwartaalblad “De Útskoat” uitgegeven.

 

Financiële verantwoording

Alle inkomsten van de vereniging worden opgebracht door de leden en de donateurs. De uitgaven bestaan voor een aanzienlijk deel uit opleiding van leerlingen, het te voeren jeugdbeleid, verzekeringen,  vergaderkosten en de druk/verspreiding van “De Útskoat”.

Klik hier voor het financiële verslag 2015 t/m 2017.

Home Algemeen nut beogende instelling